Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Anima (Ποίηση και Διήγημα)

AnimA
1ος λογοτεχνικός διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος

Το θέμα του Διαγωνισμού για τα διηγήματα είναι ο Χειμώνας και για τα ποιήματα είναι
Επιστροφή στο θεμέλιο του κόσμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν περάσει το 18 έτος της ηλικίας τους, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γράφουν στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν σε οποιοδήποτε μέρος.

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με τη Διοργανώτρια ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β' βαθμού.

Ο συμμετοχές θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου με συστημένεςεπιστολές στη διεύθυνση :

Anima Εκδοτική
Φαιδριάδων 8 Κυψέλη
Τ.Κ. 11364
υπ ́ όψιν Κας. Ραζή Άννας, με την ένδειξη:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «Σταγόνες του χειμώνα».
ή
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ «Επιστροφή στο θεμέλιο του κόσμου»

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 215510304 / 6943938341
ή μέσω mail στο info.anima@yahoo.gr

Άλλος τρόπος αποστολής συμμετοχών δεν θα γίνεται δεκτός

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν μέχρι 31 Ιουλίου 2014 με σφραγίδα ταχυδρομείου.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Όροι διαγωνισμού

 • Τα ποιήματα και τα διηγήματα υποβάλλονται δακτυλογραφημένα σε πέντε (5) αντίτυπα.

 • Κάτω απ’ τον τίτλο του διηγήματος/ποιήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ψευδώνυμο του συγγραφέα.

 • Μέσα στο φάκελο αποστολής πρέπει να υπάρχει δεύτερος κλειστός φάκελος αλληλογραφίας, που εξωτερικά θα φέρει το ψευδώνυμο. Μέσα θα περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία, δηλαδή: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς και ένα βιογραφικό του συγγραφέα / ποιητή.

 • Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τους Ν.2472/1997 και Ν3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

 • Τα ποιήματα και τα διηγήματα δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο διαγωνισμό και δεν έχουν εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή διαδίκτυο.

 • Αποτελούν πρωτότυπα έργα, δηλαδή δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να αποσύρει τη συμμετοχή χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για το λόγο αυτό.

 • Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως - τους παρόντες όρους - θα αποκλείεται από το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζομένου.

 • Με την αποστολή του διηγήματος / ποιήματος ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση.

 • Με την αποστολή του διηγήματος / ποιήματος του ο διαγωνιζόμενος εκχωρεί στην Anima Εκδοτική το αποκλειστικό δικαίωμα για δημοσίευσή τους σε βιβλίο (εφόσον διακριθεί στο διαγωνισμό). Οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι το μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου που θα εκδοθεί και αντιστοιχεί στο ποσοστό των δικαιωμάτων του συγγραφέα / ποιητή, θα παραχωρηθεί στην Anima Εκδοτική.

 • Οι νικητές αποδέχονται πως δεν θα λάβουν οικονομικό αντάλλαγμα από την πώληση του βιβλίου, πέρα από 10 δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου των διηγημάτων ή της ποιητικής συλλογής.

∙ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Επιπλέον οδηγός για τα ποιήματα
 • Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να μετάσχουν με 1 ποίημά τους.
 • Το ποίημα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 32 στίχους

Επιπλέον οδηγός για τα διηγήματα
 • Τα διαγωνιζόμενα διηγήματα δεν πρέπει υπερβαίνουν σε έκταση τις 6 σελίδες
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα μόνο διήγημα.


Η κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή είναι τετραμελής και απαρτίζεται από τα εξής μέλη
Μπιμπή Άννα
Εκδότρια της Anima Εκδοτικής
Συγγραφέας
Φιλόλογος (Γαλλική Φιλολογία - Λογοτεχνία)
Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη 
Σύμβουλος ομάδων και ορανισμών – Ομαδοαναλυτική προσέγγιση
Εκπαιδευτικός – Παιδαγωγός
Εκπαιδεύτρια Μείζονος προγράμματος  Π.Ι
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Μέλος και συνεργάτης HOPE / Μέλος IAGP
Δημήτρης Καραβασίλης
Εκπαιδευτικός
Συγγραφέας
Θεολογία και Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
Συγκριτική Παιδαγωγική
Ευάγγελος Ψαριανός
Εκπαιδευτικός
Κλασική Φιλολογία (Φιλοσοφική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου)

Οι νικητές
Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα 12 καλύτερα διηγήματα του διαγωνισμού τα οποία θα εκδοθούν σε βιβλίο από την Anima Εκδοτική στις αρχές του 2015.

Η ποιητική συλλογή του νικητή του διαγωνισμού ποίησης θα εκδοθεί από την Anima Εκδοτική στις αρχές του 2015.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση . Θα ανακοινωθεί παρουσία της Δικηγόρου του Διαγωνισμού σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2014 στον εκδοτικό της Διοργανώτριας.

Τρόπος βαθμολογίας

 • Η βαθμολογία θα γίνει ατομικά και ξεχωριστά χωρίς από κοινού συζήτηση από την Κριτική Επιτροπή με πρώτη ιδιότητα, αυτή του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι ισότιμες , ο μέσος όρος θα υπολογιστεί με ίση συμμετοχή κάθε ενός αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγορία συμμετοχής .

 • Για να προκύψει βαθμολόγηση για βραβεία θα πρέπει οι συμμετοχές στην κατηγορία των ποιημάτων να ξεπερνούν τις 5 και στην κατηγορία του διηγήματος να ξεπερνούν τις 15. Σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγηθούν μόνο έπαινοι συμμετοχής.

 • Η βαθμολογία θα γίνεται με βάση το 20.

 • Σε περίπτωση ισοψηφίας δίνονται εξ ημισείας τα βραβεία, ενώ σε περίπτωση μη υπέρβασης του ορίου διαγωνιζομένων δε δίνεται το αντίστοιχο βραβείο.
Τα αντίγραφα δεν επιστρέφονται.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Αγγελική Αναγνωστοπούλου του Νικολάου, οδός Λουίζης Ριανκούρ αρ. 8, τηλ 2110122921-2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λάβει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, ως αυτή κατατέθηκαν στην ανωτέρω Δικηγόρο Αθηνών.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους κατά την κρίση της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τον ανακαλέσει ή να μεταθέσει την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και έκδοσης των βιβλίων/συλλογών τους. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κατατεθούν στη Δικηγόρο του Διαγωνισμού και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εγκαίρως στους συμμετέχοντες, προς τους οποίους είναι δεσμευτικές. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.


Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
Για την πηγή πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου